Văn Phòng Trợ Giúp Pháp Lý Marin

Cung Cấp dịch vụ pháp lý cho cư dân Marin có lợi tức thâu nhập thấp hay những vị cao niên 60 tuổi trở lên.

Những dịch vụ pháp lý đúng tiêu chuẩn như: Đại diện, bênh vực quyền lợi thông tin, tư vấn cho thân chủ và tổ chức lớp học hướng dẫn cộng đồng.

Quý vị sẽ được tư vấn về pháp lý 30 phút miễn phí, nếu quý vị từ 60 tuổi trở lên, hoặc có lợi tức thấp theo tiêu chuẩn cuả cơ quan phát triển gia cư cuả liên bang (HUD). Không phân biệt tình trạnh di dân.

Điạ chỉ văn phòng:
30 N. San Pedro Rd. Phòng #220
San Rafael, CA. 94903

Giờ làm việc:
Thứ Hai tới Thứ Sáu Từ :
9:00 sáng đến 12:30 trưa và từ
1:30 đến 5:00 giờ chiều

Để đựợc g íup đỡ hay lấy hẹn bằng tiếng Việt Nam xin liên lạc Hội Trợ Gíup Người Á Châu, số điện thoại: (415) 491-9677, điện thư: vluu@camarin.org.

V ăn phòng chúng tôi sẵn sàng phục vụ quý vị cộng đồng người

Việt tại Marin về những nhu cầu pháp lý